Иманов А.К., к.п.н., заведующий кафедрой «Педагогика и психология». Квасных Г.С., к.п.н., ...... Сол себепті де білім беру жүйесінде жалпы азаматтық және ..... Жарықбаев Қ., Қалиев С.Қазақ тәлім-тәрбиесі. ...... Алматы кітап баспасы, 2016. 7. ...... предоставлялись либо бесплатно, либо за очень низкую плату.

  is.nkzu.kz

бойынша жеке меншіктің жалпы сипаттамасы. ...... предоставлены покупателем бесплатно или по сниженной стоимости ...... скачивания, существуют две версии, первая содержит только пакет ...... Түйін сөздер: ақпарат, көлік, шекара, қатынас жолдары, аймақ, кітап ...... Жарықбаев Қ. Психология негіздері.

  prom-trans.kz

2018 жылдың 14 желтоқсанында филология факультеті аударма теориясы мен практикасы кафедрасы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне ...

  my.enu.kz

Григорьев В.И. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы (жалпы бөлім) ... Жарықбаев Қ.Б. Психология : энциклопедиялық сөздік / Қ. Б. Жарықбаев, ...

  lib.kstu.kz

жалпы дамуға жəне қолайлы жағдайын қосқан ерекше үлестері арқылы ...... Л .С. Выгодский. Нравственное воспитание / Пед. психология. ...... весе бесплатно провозимого багажа, маршруты городского транспорта, доставляющего ...... ның үлкен кітабы» еңбегінде музыкалық білім беру мазмұнын меңгерудің ...

  www.kspi.kz

Жалпы патологиялық анатомияның екінші бөлімі: «Қанайналым бұзылыстары». ..... Психология и педагогика: учебник для студентов стоматологических ...

  www.kgmu.kz

28 фев 2015 ... 3 рабочих дней со дня подачи заявки, и абсолютно бесплатно. ...... жалпы ішкі өнімнің өсуі, салыстырмалы түрде тұрақты экономикалық ...

  conferences.neasmo.org.ua

лық жалпы клиникалық диспансеризациядан ӛт- кіздік. ...... in the organism closely associated with the free-radical oxidation. At the same time this ...... ды жылқыларының Мемлекеттік кітабы, Том IV,. Қостанай ...... стро, в режиме « репродукции», скачивания гото- ..... Жарықбаев Қ.Ж. Психология. Алматы,. 2002 ж.

  3i.ksu.edu.kz

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ. 4 оның өмірінің .... Мақалада Украинаның жалпы білім беретін мекемелеріндегі психофизикалық дамуы бұ зыл- ...... странство свободного движения» (space of free movement) также ...... цияларында (мысалы, деректер қоры, кітап шығару ...

  kaznpu.kz

сында жан-жақты қарасты рылады. Жалпы білім беретін мектептерде .... нова создания интеллектуальной среды //Педагогика и психология, №1 (34), 2018, ...... выделяются бесплатные путевки для отдыха ...... скачать необходимые материалы и работать ...... Ж.Жарықбаев, Ж.Ы. Намазбаева, философ-.

  pps.kaznu.kz

Психология – әлі толық зерттеліп бітпеген, адамның жан жүйесін зерттейтін сан-салалы ғылым. Адамның кейбір әрекеттеріне бүгінде психологиялық анықтама табылса, кейбірі әлі түсіндірілмей келеді. Тіпті адамның өзі көп іс-әрекетін түсіндіре алмайтын кездері көп.

  blog.karlib.kz

Алматы: Сөздік-Словарь, 2006. — 384 бет. — ISBN 9965-409-98-6. Түсіңдірме сөздікке психология ғылымының түрлі салалары бойынша қазіргі кезде қолданылып жүрген негізгі атаулары төл тіліміздегі баламаларымен енді.

  www.twirpx.com

Жалпы психология — психика дамуының жалпы заңдылықтарын, оны зерттеу әдістерін, теориялық принциптерін және оның ғылыми ұғымдарының қалыптасу жүйесін зерттейді, Басқаша айтқанда, бұл ғылым — теориялық және психология деп те аталады, Жалпы психология...

  stud.kz

Жалпы психология – психология ғылымының іргелі теориялық және эксперименталды категорияларын, жалпы заңдылықтарын, әдістерін және түсініктерін зерттейтін психология бөлімі.

  kk.wikipedia.org

К. Б. Жарықбаев – педагогика. ғылымдарының докторы, профессор. Ж. І. Намазбаева – психология.

  StudFiles.net

Жалпы психология жəне тұлғаның дамуы. Пəнінің оқу-əдістемелік кешені. Курс – І Семестр – 2 Кредит саны - 3 Дəріс – 30 сағат Практикалық сабақ– 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат СӨЖ – 45 сағат Емтихан – 2 -ші...

  inside.wksu.kz

ЖАНТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРI 1-дəрiсбаян ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ МƏН-МАҒЫНАСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАРША ҒЫЛЫМДАР ЖҮЙЕСIНДЕГI ОРНЫ Жоспары: 1. Психология пəнi жəне оның мiндеттерi. 2. Қазiргi заман психологиясының мiндеттерi.

  www.youblisher.com

Кешннен психология гылымыныц жеке сала-ларынан да (жалпы, бала, педагогикалык, сот-зац, алеу-меттж, спорт, т.б.) зерттеулер ж урпз1лш , б1рнеше ецбек-тер жазылды. Олардыц катарына Ш .Бэймппеваньщ "Ней-ропсихологиядагы синдромдык талдау формалары", М.Мукановтыц "К...

  library.psu.kz

Мировые новости: